Všeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok 
spoločnosti EkoSet s.r.o., Olympionikov 4, 971 01 Prievidza 
(revízia č. 110914/3.0) 
platné od 26. 7. 2011

Ďalej uvedené obchodné podmienky (v ďalšom texte len Podmienky) sú podkladom pre všetky transakcie spoločnosti EkoSet s.r.o. (v ďalšom texte Predávajúci). Tieto podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všetkých kúpnych zmlúv (objednávok), uzatváraných Predávajúcim na predaj jeho výrobkov bez ohľadu na to, či Kupujúci je fyzická alebo právnická osoba. Kupujúcim sa v ďalšom texte rozumie tiež Odberateľ, alebo Zákazník. 
Predaj výrobkov sa uskutočňuje na základe objednávok Kupujúceho. Pre ich vyhotovenie, prípadne potvrdenie Predávajúcim platia nasledujúce podmienky:

I. Objednávka a predaj

1.1

Objednávka vyžaduje písomnú formu, pričom za písomnú formu sa považuje aj objednávka faxom, alebo mailom,

1.2

objednávky zasiela Kupujúci na adresu: EkoSet s.r.o., Olympionikov 4, 971 01 Prievidza, alebo mailom na predaj@ekoset.sk, prípadne splnomocnenej osobe, 

1.3

po obdržaní objednávky vystaví Predávajúci Kupujúcemu zálohovú faktúru vo výške 50% z ceny objednávky s DPH. Kupujúci akceptuje aj vyššiu zálohu, pokiaľ sa tak s Predávajúcim predom dohodne, 

1.4

po obdržaní objednávky vystaví Predávajúci Kupujúcemu zálohovú faktúru vo výške 50% z ceny objednávky s DPH. Kupujúci akceptuje aj vyššiu zálohu, pokiaľ sa tak s Predávajúcim predom dohodne, 

1.5

tovar bude expedovaný po obrdržaní doplatku do plnej výšky hodnoty tovaru a to hotovostne alebo bezhotovostne na bankový účet Predávajúceho. Predajným miestom je: Olympionuikov 4, 971 01 Prievidza pre vlastný odvoz Kupujúcim, resp. na požiadanie pracovník expedície zabezpečí prepravu výrobkov podľa dispozícií Kupujúceho cestnou prepravou na náklady Predávajúceho na území SR,

1.6

v prípade nemožnosti splnenia termínu alebo v prípade nejasnosti údajov v objednávke sa pracovníci Predávajúceho s Kupujúcim skontaktujú, a to najneskôr do 5 dní po obdržaní doplatku,

1.7

ceny, dodacie podmienky a platobné podmienky sú záväzné len v tom prípade, ak sú písomne potvrdené kompetentným pracovníkom spoločnosti EkoSet s.r.o.,

1.8

v prípade stornovania objednávky zo strany Kupujúceho po uhradení zálohovej platby bude vrátená zálohová platba znížená o stornovací poplatok vo výške 6% z hodnoty objednávky a hodnotu elektroprojektu vo výške podľa aktuálneho cenníka ku dňu podpisu objednávky. Sumu sa zaväzuje Predávajúci vrátiť do 14 kalendárnych dní od obdržania stornovanej objednávky.

1.9

v prípade stornovania objednávky zo strany Kupujúceho pred uhradením zálohovej platby sa kupujúci zaväzuje uhradiť stornovací poplatok vo výške 6% z hodnoty objednávky. Sumu sa zaväzuje kupujúci zaplatiť do 14 kalendárnych dní od vystavenia faktúry za stornovanú objednávku.

II. Predmet dodávok

2.1

Sortiment tovaru dodávaného spoločnosťou EkoSet s.r.o., ktorý je uvádzaný v prospektoch, na webovej prezentácii a iných podkladoch spoločnosti EkoSet s.r.o.. 

III. Ceny

3.1

Ceny sú určené cenníkom spoločnosti EkoSet s.r.o., platným ku dňu podpisu objednávky,

3.2

garancia ceny u vystavenej predfaktúry je 1 mesiac, u uhradenej predfaktúry 6 mesiacov.

IV. Platobné púodmienky

4.1

Spoločnosť EkoSet s.r.o. vyžaduje zaplatenie zálohy na dodávaný tovar vo výške stanovenej zálohovou faktúrou (predfaktúra),

4.2

po obdržaní objednávky vystaví Predávajúci na objednaný tovar zálohovú faktúru (predfaktúru),

4.3

objednávky, ktorých platby nebudú do 14 dní od dátumu vystavenia zálohovej faktúry (predfaktúry) prevedené na účet Predávajúceho budú stornované, resp. Kupujúci bude kontaktovaný zástupcom spoločnosti EkoSet s.r.o. (bod neplatí, ak sa platba uskutoční podľa bodu 4.4.4.),

4.4

spôsob platby:

4.4

spôsob platby:

4.4.1 prevodným príkazom – na účet uvedený na predfaktúre,
4.4.2 poštovou poukážkou, prípadne bankovou zloženkou – na účet uvedený na predfaktúre,
4.4.3 hotovostne – pri osobnom kontakte, alebo na predajnom mieste spoločnosti EkoSet s.r.o.,
4.4.4 iné – v prípade dlhodobej a stabilnej spolupráce s Kupujúcim (tento bod rieši konkrétna predmetná Kúpna zmluva / objednávka),
4.5 za potvrdenie platby sa považuje prijatie platby na účet Predávajúceho,
4.6 po splnení podmienok uvedených v bode 4.4. obdrží Kupujúci od Predávajúceho avízo s dátumom možného odberu,
4.7 ceny výrobkov uvádzané v aktuálnom cenníku Predávajúceho sú vrátane dopravy na miesto určenia na území SR.
V. Dodacie podmienky
Dodávka je splnená:
5.1 V prípade vlastného odvozu tovaru Kupujúcim – naložením na prepravný prostriedok Kupujúceho alebo odovzdaním prepravcovi, ktorého si určí Kupujúci,
5.2 v prípade požiadavky na cestnú prepravu, naložením na prepravný prostriedok a odovzdanie prepravcovi,
5.3 v ostatných prípadoch odovzdaním tovaru Kupujúcemu.
VI. Prechod vlastníctva a riziká
6.1 Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k tovaru v okamihu pripísania celkovej hodnoty objednaného tovaru na účet predávajúceho,
6.2 ak je Kupujúci v omeškaní s prevzatím tovaru, za ktorý riadne zaplatil, Predávajúci urobí primerané opatrenia na uchovanie tovaru. V prípade, že doba uskladnenia tovaru bude viac ako 10 dní, Predávajúci bude požadovať od Kupujúceho primerané náklady za skladovanie a to vo výške 0,05 % z hodnoty uskladneného tovaru za každý započatý kalendárny deň uskladnenia, po uplynutí tejto doby, ak nie je dohodnuté inak v predmetnej platnej kúpnej zmluve.
VII. Balenie a spôsob prepravy
7.1 Tovar, ktorý nie je dodávaný na paletách, je spravidla balený kusovo do obalov, zabraňujúcich ich poškodeniu pri doprave, manipulácii a skladovaní,
7.2 uskutočnenie dodávky je možné nasledujúcimi spôsobmi:
– odber prepravnými prostriedkami Kupujúceho z predajného miesta spoločnosti EkoSet s.r.o.,
– prepravnými prostriedkami sprostredkovanými spoločnosťou EkoSet s.r.o. na určené miesto v dohodnutom čase na náklady Predávajúceho,
7.3 pri dodávke tovaru na dohodnuté miesto prepravnými prostriedkami sprostredkovanými spoločnosťou EkoSet s.r.o. sa nesmú posielať prázdne palety späť po prepravcovi tovaru na náklady spoločnosti EkoSet s.r.o.,
7.4 v prípade nedodržiavania ustanovení bodu 7.3. Podmienok budú náklady za prepravu prázdnych paliet kupujúcemu refakturované, resp. zúčtované proti zálohe na palety pri ďalšom odbere tovaru.
VIII. Zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácie
8.1 Za chyby akosti zodpovedá Predávajúci nasledovne :
– na sklené vykurovacie elementy po dobu uvedenú na záručnom liste.
– na ostatný tovar po dobu 24 mesiacov odo dňa uskutočnenia dodávky,
8.2 zodpovednosť Predávajúceho za nedostatky množstva sa riadi podľa odst. 8.3.1,
8.3 pre uplatňovanie nároku z titulu chýb akosti tovaru, nedostatku množstva tovaru platia nasledujúce podmienky:
8.3.1 zjavné chyby dodaného množstva a akosti je Kupujúci povinný reklamovať ihneď po prevzatí dodávky od prepravcu,
8.3.2 skryté chyby musia byť reklamované do 3 dní po ich zistení,
8.3.3 nedodržanie reklamačných lehôt uvedených v odst. 8.3.1. a 8.3.2. má za následok zánik nárokov uplatňovaných Kupujúcim z titulu chýb tovaru a jeho nedostatočného množstva,
8.3.4 všetky reklamácie je Kupujúci povinný uplatňovať písomne (s priložením kópie dodacieho listu a záručného listu) alebo na dodací list u reklamácií podľa bodu 8.3.1. v zmysle platného Reklamačného poriadku Predávajúceho. Predávajúci vyrieši v lehotách stanovených príslušným zákonom, resp. jeho vykonávacím predpisom. Zodpovednosť Predávajúceho je vždy limitovaná hodnotou dodaného tovaru. Predávajúci nenesie zodpovednosť za škody a znehodnotenie tovaru spôsobené kupujúcim, resp. prepravcom, najmä nie za škody spôsobené nesprávnym používaním, či skladovaním výrobku, nevhodnou manipuláciou, živelnou pohromou a pod. Spoločnosť EkoSet s.r.o.. má kedykoľvek právo vyžiadať si pred uznaním reklamácie obhliadku reklamovaného tovaru. Preto je Kupujúci povinný uložiť chybné výrobky oddelene až do vybavenia reklamácie. Reklamované výrobky Kupujúci nesmie ďalej používať. V opačnom prípade okamžite zaniká záruka a Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za spôsobené škody ani za žiadne nároky finančného alebo nefinačného charakteru zo strany Kupujúceho,
8.4 záruka sa vzťahuje na výrobky:
– s neporušeným prívodným káblom,
– pevne nainštalované spoločnosťou EkoSet s.r.o., alebo oprávnenou osobou poučenou spoločnosťou EkoSet s.r.o.
IX. Odstúpenie od zmluvy, vyššia moc, náhrada škody
9.1 Pri platbe za tovar pred dodávkou má Predávajúci právo splniť dodávku v lehote do 42 dní po obdržaní peňažných prostriedkov, ak nie je dohodnutá dodacia lehota dlhšia. Ak pre neodstrániteľné prekážky Predávajúci túto lehotu nedodrží, má právo od zmluvy odstúpiť, čo okamžite Kupujúcemu oznámi a bezodkladne mu vráti zaplatenú sumu,
9.2 Predávajúci nezodpovedá za nesplnenie povinnosti z uzatvorených kúpnych zmlúv podľa týchto Podmienok, ak sa tak stane z dôvodu nepredvídaných a neodvrátiteľných okolností, ktorým nemohol Predávajúci zabrániť,
9.3 Predávajúci nezodpovedá Kupujúcemu za akékoľvek škody, najmä za škody následné alebo nepriame.
X. Používanie výrobku
10.1 Kupujúci sa kúpou výrobkov od Predávajúceho zaväzuje používať tieto na účel pre ktoré je výrobok určený,
10.2 pri nesprávnom užívaní výrobkov preberá Kupujúci na seba všetko riziko vyplývajúce z jeho nesprávneho použitia a nebude si u Predávajúceho uplatňovať akékoľvek nároky z dôvodu nesprávneho fungovania výrobku,
10.3 Kupujúci berie na vedomie, že pre správu funkciu dodaného vykurovacieho systému je nevyhnutné :
10.3.1 dodržať zadané stavebné materiály, ich vlastnosti a rozmery, dodržať rozmery, priestorovú orientáciu a orientáciu svetových strán,
10.3.2 zníženie obsahu stavebnej vlhkosti v objekte po jeho dokončení (vysušenie stavby),
10.3.3 stavba bez trvale nasiakavej vlhkosti zo zeme (správne odizolovanie vlhkosti),
10.3.4 dodržanie rovinnosti montážnej plochy v tolerancii +/- 1 mm na 1 dĺžkový meter,
10.3.5 používanie výlučne priložených upevňovacích prvkov dotýkajúcich sa elementu,
10.3.6 správne umiestnenie termostatov,
10.3.7 stavba správne zaizolovaná vrátane stropov a podláh,
10.3.8 stavba bez tepelných mostov,
10.3.9 dokončenie stavby podľa zadaných parametrov pre výpočet vykurovacieho systému,
10.4 nedodržanie technických podmienok v bodoch 10.3.1.-10.3.9. je dôvodom na zamietnutie akýchkoľvek reklamácií zo strany Kupujúceho. V takomto prípade Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za dodaný tovar.
XI. Všeobecné a záverečné ustanovenia
Ak nie je v týchto Podmienkach stanovené inak, platia pre zmluvy uzatvorené na ich základe ustanovenia Obchodného zákonníka (Zákon č. 513/1991 Zb. v platnom znení). Tieto podmienky sa v zmysle § 273 Obchodného zákonníka považujú za Všeobecné obchodné podmienky dodávok výrobkov dodávaných spoločnosťou EkoSet s.r.o., Olympionikov 4, 971 01 Prievidza